Agilen pohja monday.comissa

 

Tältä agile suunittelun template näyttää monday.comissa

Agile sprint template

Käytä templatea

Yrityksen työkalut ja kolutukset

Organisaatiot luottavat Agileen

Yritykset ja organisaatiot hyödyntävät Agile-menetelmiä alati kasvavissa määrin. Jopa 71 % organisaatioista on jo ottanut Agilen jollain tasolla käyttöönsä ja 90 % ketteristä hankkeista on saatu päätökseen nopeammin perinteiseen projektinsuunnitteluun verrattuna.

Ketterän suunnittelun pohjana on toistettavan prosessin luonti, jota noudattamalla tiimit maksimoivat saavutettavat tavoitteet lyhyellä aikavälillä. Agilen soveltamisen hyödyt paranevat projektinhallintatyökaluilla, joilla voidaan helposti seurata iteraatioiden etenemistä.

Käytä templatea

monday.com työkalu

Toteuta Agile-menetelmät monday.comin avulla

monday.com Work Os on lähes kaiken kattava työkalu, jolla pystytään toteuttamaan mitä erilaisimpia työnkulkuun ja projektinhallintaan liittyviä tehtäviä.

Alustan valmiiden sapluunoiden joukosta löytyy pohjat myös erilaisten ketterien menetelmien toteuttamiseen.

Aloita tästä

Projekti on usein monimutkainen kokonaisuus

Agilen periaatteet

 • Projektia ei pyritä suunnittelemaan kokonaan ennakkoon
 • Äkillisiin muutoksiin varaudutaan sovitulla työmallilla
 • Esteet, ongelmat ja muut tilamuutokset huomataan heti
 • Tuotetaan toimituskelpoista materiaalia jatkuvalla syötöllä
 • Jatkuva, tiivis yhteistyö tiimin ja tärkeiden sidosryhmien kesken
 • Suunnitelma on jaettu julkaisuihin ja sprintteihin (kierroksiin)
 • Suunnittelu pohjautuu käyttäjien kokemuksiin
 • Toistuva ja asteittain lisääntyvä suunnittelutyö
 • Tiimin jäsenet suorittavat työn arvioinnin

Aloita

monday.com timeline ja kissa

Agilessa tiimin jäsenet arvioivat itseään

Agile-suunnittelun pääperiatteena on, että kehitystiimit osallistuvat sekä työn suunnitteluun, että sen arviointiin ilman, että johtoryhmällä on sanomista työn mittakaavaan. Tiimeillä on mahdollisuus määrittää itse tarinapisteet (story points) julkaisusuunnitelmassa oleville käyttäjätarinoille.

waterfall projektinhallintamenetelmä on lineaarinen

Käyttäjätarinat ja epicit

Käyttäjätarina (user story) kuvastaa ytimekkäästi käyttäjien kaipaamia ominaisuuksia tuotteeseen liittyen. Esimerkkejä käyttäjätarinoista:

 • ”Tiimin jäsenenä minun on tiedettävä, mitkä tehtävät minulle on tällä hetkellä osoitettu.”
 • ”Tiiminvetäjänä minun on saatava sähköposti-ilmoitus, kun tehtävä on jumissa tai jäljessä aikataulusta.”

Vesiputousmallin kaltaisissa, perinteisimmissä projektinhallintamenetelmissä, tiimit kehittävät yksityiskohtaiset tiedot projektistaan ja sen specseistä pitkällä aikavälillä. Agilessa dokumentoidaan ainoastaan käyttäjien tarvitsemat asiat. Sprintin aikana tiimit pyrkivät vastaamaan näihin tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Epicit (suom. eepokset) on laajempia kehitystehtäviä, jotka koostuvat useista käyttäjätarinoista.

monday.com enterprise

Tarinapisteet

Agilessa tarinapiste (story point) on luku, joka kuvastaa käyttäjätarinan ratkaisuun vaaditun työn monimutkaisuutta tai skaalaa. Käyttäjätarinalle voidaan antaa esimerkiksi yksi piste sen ollessa simppeli, 2-3 pistettä kohtuullisen vaativalle ja 4-5 pistettä monimutkaiselle, suuren skaalaan tarinalle. Pisteytys perustuu tiimin ymmärrykseen heiltä vaaditusta työmäärästä tai osaamisesta.

Vaihtoehtoinen arviointiyksikkö käyttäjätarinoille on ihanneaika, eli kuinka kauan käyttäjätarinan ratkaisuun vaaditaan keskeytyksetöntä työaikaa.

Rekisteröidy

Timeline näkymä työvuoroista

Miten Agilea sovelletaan?

Agile-projektit on jaoteltu julkaisuihin ja sprintteihin

Agile sopii työmetodina loistavasti esimerkiksi ohjelmointiin sekä ohjelmistojen ja prosessien kehittämiseen.  Tiimit määrittelevät julkaisun joko uuden tuotteen luomiseksi, tai jo julkaistun tuotteen päivittämiseksi. Julkaisut jaetaan iteraatioihin, joita kutsutaan myös sprinteiksi.

Jokaisella sprintillä on ennalta sovittu kesto, joka on tyypillisesti 1-3 viikkoa. Tiimillä on ennalta määritelty listaus sprintin aikana suoritettavista tehtävistä, jotka perustuvat käyttäjätarinoihin.

Agile (scrum) on ketterä projektinhallintamenetelmä

Työn suunnittelu on toistuvaa ja asteittain kasvavaa

Agilessa projektin suunnittelu on toistuvaa (iteratiivista) sekä asteittain kasvavaa (inkrementaalista). Sprintit ovat kestoltaan samanpituisia ja tiimit toistavat niissä samaa prosessia. Tavoitteena on keskittyä tuottamaan ominaisuuksia, jotka tarjoavat arvoa loppukäyttäjille.

Sprinttien aikana toistettavien työprosessien perusteella tiimit löytävät työkykyjensä rajat. Tällöin tiimin on helpompaa arvioida, kuinka monta käyttäjätarinaa, eli ongelmaratkaisua tai ominaisuutta he voivat tuottaa tietyllä aikavälillä.

Agilea soveltamalla tiimit oppivat myös paremmin huomaamaan työnkulkua haittaavia esteitä ja ilmenneisiin ongelmiin keskitytään tulevissa sprinteissä.

On hyvä tuntea eri projektinhallintamenetelmät

Agilen suunnittelupokeri

Agilen suunnittelupokeri on arviointipeli kompromissien löytämiseksi, jota monet tiimit suosivat projektin suunnittelussa. Siinä tiimin jäseniä pyydetään arvioimaan käyttäjätarinoita piirtämällä tarinapisteellä varustettu pelikortti, joka asetetaan kuvapuoli alaspäin pöydälle.

Kun tiimin jäsenet ovat asettaneet korttinsa pöydälle, ne käännetään kuvapuoli ylöspäin. Jos pisteytyksissä ilmenee ristiriitaisuuksia (esimerkiksi yksi joukkueen jäsen arvioi tarinan 1 pisteen arvoiseksi ja toinen 4 tai 5), he voivat keskustella asiasta ja päästä yksimielisyyteen tarvittavista toimenpiteistä.

Kokeile itse

Agilen käyttöönotto vaiheittain

 1. Keskustelu tavoiteltavista ominaisuuksista.
 2. Keskustelu tekijöistä, jotka vaikuttavat projektiin etenemiseen.
 3. Määritellään työmäärä, johon tiimi voi sprinteissä sitoutua.
 4. Julkaisun käyttäjätarinat ja epicit listataan tärkeysjärjestyksessä.
 5. Julkaisu iteroidaan ja täytetään tehtävillä resurssien rajoissa.
 6. Iteraatioita monistetaan, kunnes käyttäjätarinat ovat käsitelty.
 7. Suunnitelma jaetaan tiimin jäsenien ja muiden sidosryhmien kesken palautteen saamiseksi.

Projektin suurimmat riskit ja ongelmat tulisi ratkaista alkuvaiheessa. Sprinttien työmäärää voidaan säätää edellisten sprinttien tulosten perusteella. Matalamman prioriteetin käyttäjätarinat voidaan poistaa iteraatioista aikataulussa pysymiseksi.

Sprintin suunnitteluprosessi

 1. Aikaisempien sprinttien opit, tulokset ja prioriteetit arvioidaan.
 2. Käyttäjätarinat määritellään riittävän tarkasti ​​työntekoa varten.
 3. Käyttäjätarinat määritellään max. päivän mittaisiksi tehtäviksi.
 4. Tehtävät delegodaan tiimin jäsenille.
 5. Sprintin tehtävät kirjataan taululle kaikkien nähtäville.
 6. Tehtävien etenemistä seurataan aktiivisesti ja työajanlaskentaa suoritetaan avoimesti.

Aikataulussa pysymistä voidaan seurata sprintin edistymiskäyrän, eli burndown chartin avulla.

Päivittäiset kokoukset

Päivittäisten kokousten tarkoituksena on viestiä projektin edistymisestä, ongelmien tunnistamisesta ja niiden ratkaisemisesta sprintin aikana. Kokouksia pidetään päivittäin ja jokaisen jäsenen tulisi raportoida tilastaan.

 • Päivittäiset Agilen suunnittelukokoukset ovat tyypillisesti nopeita stand-up-kokouksia (max. 15 min).
 • Tiimin jäsenelle annetaan minuutti raportointiin työn etenemisestä ja sen mahdollisesta vaikutuksesta muihin.
 • Työtehtävän tila voi olla vain ”Valmis” tai ”Ei tehty”. Jos tehtävää on kesken, siihen tarvittava aika tulee ilmoittaa.
 • Esteistä raportoidaan lyhyesti ja ratkaisuista keskustellaan myöhemmin käytetyllä foorumilla (esim. monday.com).
 • Scrum master tai julkaisupäällikkö  vastaa tiimin jäsenten koordinoinnista ja auttamisesta ongelmanratkaisussa.

Kokeile itse

monday.com mobiilissa

Tee ketterää kehitystä monday.comin avulla

Projektinhallintaohjelmisto monday.com tarjoaa valmiita pohjia erilaisiin projektinhallintatehtäviin. Sapluunan saa otettua nopeasti käyttöön muutamalla klikkauksella. Ketterään kehitykseen suunniteltu monday.com-sapluuna on selkeä ja siitä ilmenee heti kaikki metodin olennaisimmat toimintaperiaatteet.

Rekisteröidy

monday.com työkalu

Agilen valmis suunnitelmapohja monday.comissa

Jos etsit käyttövalmiita malleja Agilen toteuttamiseen, ota vaikka heti monday.comin template käyttöön. Pohjassa on suunniteltu valmiiksi iterointi kahdelle kuukaudelle.

Tämän pohjan avulla voidaan havainnollistaa pitkän aikavälinkin suunnitelmia ja sitä voidaan helposti muokata omiin käyttötarpeisiin sopivaksi.

Aloita tästä

Agilen pohjan edut

monday.com helpottaa ketterän kehityksen suunnittelun optimointia. Se auttaa määrittämään nopeasti julkaisun käyttäjätarinat, järjestämään ne sprintteihin, delegoimaan ne tiimin jäsenille ja seuraamaan työn edistymistä reaaliajassa.

Alustan suurimpia etuja on sen skaalautuvuus, eli sen soveltuvuutta voidaan mitoittaa minkä tahansa kokoiseen projektiin tai organisaatioon tahansa.

 • Boardilta näkee heti tehtävän tekijän, prioriteetin ja tilan
 • Viestintäominaisuudet tekevät ohjeistuksesta selkeää
 • Esteet, ongelmat ja muut tilamuutokset huomataan heti
 • Projektia voidaan tarkastella erilaisissa visuaalisisssa näkymissä

Mitä monimutkaisempi projekti, sitä hyödyllisemmäksi monday.com tulee Agilen käytössä.

Rekisteröidy

monday.com kaktus ja kynät

Mitä agilen valmis pohja sisältää?

Tämä valmis monday.com-pohja on suunnitteltu varta vasten Agilen toteuttamiseen. Pohjassa on valmiina kahden kuukauden iteraatiot / sprintit, joiden tietokolumneista voidaan hetkessä nähdä tai osoittaa:

 • Tehtävän nimi ja tila / status
 • Tehtävästä vastaava työntekijä
 • Tehtävän prioriteetti
 • Tehtävän aikaraja

Pohjaa voidaan kustomoida hetkessä vastaamaan omaa Agile-suunnitelmaa, jos tarvitsee muuttaa esimerkiksi iteraatioiden kestoa, määrää, yksityiskohtia jne.

Kokeile itse

monday.com kaikilla laitteilla

Miksi valita monday.com?

 • Tiimit, osastot ja asiakkaat voidaan hallita yhdellä alustalla
 • monday.com toimii myös mobiilissa ja projektit ovat aina helposti nähtävissä
 • Agilen toteutuksessa voidaan tulostaa projektiraportteja
 • Jokainen omaksuu monday.comin käytön hetkessä
 • Skaalattavissa ja personoitavissa jokaisen omiin tarpeisiin

Rekisteröidy

Varaa maksuton

Tarvitsetko apua? Jätä yhteydenotto­pyyntö.